Õpikeskkonnad ja võrgustikud

Koolis, kus ma praktikal olin toimuvad 3 korda aastas digiõppepäevad, kus siis õpilased õpivad kodus kasutades digivahendeid.  Ja sellest lähtuvalt ma tutvustasin neile EdPuzzlet. Nimelt see on hea keskkond videotundide loomiseks. Videoid saab lisada erinevatest keskkondadest (Youtube) või ise üles laadida. Kui video on lisatud, siis on võimalik seda kärpida, lisada audiokommentaare ja küsimusi (valikvastused, avatud küsimused). Õpetaja saab luua klasse ning määrata videotunde teatud klassidele. Hiljem on näha, kes on videot vaadanud ja kuidas on küsimustele vastatud.  Selle suureks plussiks on see, et õpilane ei saa samal ajal (tahvel)arvutis midagi muud teha, sest kui ta avab uue akna siis jääb video seisma. Samas on tal võimalik alati video lõiku uuesi vaadata, kui tal jäi midagi märkamata. Üks näide on siin:

 https://edpuzzle.com/embed/media/584fc63396a36f3e4098feea

Seda keskkonda saavad kasutada kõik õpetajad ja tänu sellele leidis see ka palju kasutajaid. Kuna see keskkond on ääretult lihtne siis saavad seda kasutada väga erinevate digioskustega õpetajad.

Eneseanalüüs VII

Eneseanalüüsi VII nädalal koostasime haridustehnoloogi ja õppejuhiga koolile tegevuskava, mida oli vaja koostada koolitsue *Digipädevuse arendamine haridusasutuses* raames. Enne tegevuskava tegime Mentimetriga eelhindamise.

eelhindamine

Eelhindamise tulemustest lähtuval koostasime õpetajate vajadustele põhineva õptoade/ koolituste kava. Tegevuskava saab näha siit.

Haridustehnoloogiline nõustamine

1.Grupikoolitus arvutiklassis

Meil toimus siis grupikoolitus nõupidamiste ruumis, sest meil kõigil on sülearvutid ning puudub arvutiklass. Ma tutvustasin õpetajatele Movie Makerit. See on küll vana asi aga siiski olid see paljudele uus. Õpetajatele see meeldis ning lihtsamad sammud olid aarusaadavad ka neile, kes ei ole väga sina peal digivahenditega.

2. Individuaalkonsultatsioon

Meie koolis käis Hitsa koolitus ” TÕpetaja professionaalne areng digiajastul”, kus jäi päris suures mahus koduseid töid.  Meil küll toimus koos haridustehnoloogiga nö grupikoolitus, kuid kahjuks jäi sellest mõnele veel väheseks või olid nad hõivatud muude kohustustega siis ma tegin 2 õpetajale veel individuaalkonsultatsiooni.

3. Järjepidev nõustamine

Meil said mõned õpetajad endale dokumendikaamerad ning ma tutvustain, et kuidas seda kasutada. Paari õpetajat vajasid väikest tagant tõuget, et nad neid ikka kasutama hakkaks. Selleks ma käisin ja uurisin neilt pidevalt, et kas ja kuidas nad neid kasutavad ning tutvustasin neile erinevaid viise dokumendi kaamera kasutamiseks.

4. E-maili teel nõustamine/ Näidismaterjalid

Siin olukorras ma tutvustasin digiõppepäevaks mõnele õpetajale EdPuzzlet. Selleks saadsin neile lühijuhendi, et kuidas seda kasutada ning lingi näidisega. Lisaküsimuste korral õpetajad kirjutasid mulle ning siis ma nõustasin neid e-maili/ facebooki kaudu.

 

 

Eneseanalüüs VI

Mõned nädalald tagasi osales suur hulk õpetajad meie koolis toimuval koolitusel “Õpetaja professionaalne areng digiajastul“. Õpetajatega suheldes sai meile selgeks, et  paljud vajavad koduste tööde tegemisel abi. Selleks korraldasime  teisipäeval ja neljapäeval  kell 13.30-16.00 õpiabitoa, et kõik kellel abi vaja ssaksid seda meie käest. Tegemist oli sellise vabagraafikuga, st et õpetajad said liituda siis, kui just neile sobis. Me haridustehnoloogiga käisime siis neid personaalselt juhendamas ja toetamas.

Lisaks tegime sellel nädalal tutvust Digipeegliga, et vaadata, et kuidad teha iseseisvat tööd koolituse “DIGIPÄDEVUSE ARENDAMINE HARIDUSASUTUSES” jaoks. Kahjuks meil Digipeegel hästi ei toiminud või ei suutnud me lihtsalt sellega hakkama saada.

Eneseanalüüs IV

Sellel nädalal märkasime, et tahvearvutitesse on tekkinud väga palju mänge, et mis ei ole seotud õppetegevustega. Paljud lapsed on mängude laadimises ja üldse nendes seadmetes väga osavad ning seepärast oli tekkinud vajadus App store parooli alla panemiseks. Selleks siis me seadistasime 48 IPadi sedasi, et õpilased ei saaks ise mänge tahvlitesse tõmmata. Rakenduste allalaadimiseks vajaliku parooli andsime ka õpetajatele, et nad alati ei paeks meie poole pöörduma, et kui nad tahavad iseseisvalt mingeid huvitavaid rakendusi otsida. Lisaks tekkis meil veel uus “takistus”. Nimelt tahvelarvutid soovivad pidevalt uut upgrade. Ja kuna lapsed tihti vajutavad upgrademise peale, mitte ei lükka seda edasi siis see võtab tunnist suure aja ära. Sellele jaoks ei leidnud hetkel paremat lahendust, kui see, et õpetajad teavitavad lapsi enne tunni alustamist, et kui selline teade tuleb siis tuleb see edasi lükata.

Sel nädalal oli õpetajatel HITSA koolitus “Õpetaja professionaalne areng digiajastul“. Koolituse  läbimine võimaldab õpetajal parendada pidevalt oma tööalaseid efektiivse digitaalsete vahendite õppetöös kasutamise oskusi. Õpetajad said peale esimest kontaktpäeva õpetajad endale kodused tööd, et  mida nad peavad ära tegema enne järgmistkohtumist.

Eneseanalüüs V

Sellel nädalal käisime kooli haridustehnoloogi ja õppejuhiga HITSA koolitusel “Digipädevuse arendamine haridusasutuses”, mis toimus 8.-9. novembril.  Koolituse eesmärk on toetada õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest. Koolitusel jäi ka iseseisev töö kus siis tuli koostada oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks. Koolituse lõpuseminar toimub 6. detsembil,kus siis tuleb teha ettekanne meie iseseisvast tööst.

Eneseanalüüs III

  •  MIS… (WHAT)

Sellel nädalal hakkasid siis õpetajad kasutama aktiivselt IPade õppetegevustes.  Minu ja haridustehnoloogi rolli oli siis õpetajate toetamine. Me igasse tundi ei trüginud, vaid läksime pigem sinna, et kuhu meid abistama kutsuti. Mõne õpetaja puhul keda me teadsime selles valdkonanas abi vajavat siis neile tegime ise algtuse selleks, et me tuleks tundi appi.

  • MIS SIIS… /mida siis (SO WHAT)

Tundides olles ma märkasin, et õpetajatele on ikka väga erinevad kogemused ja oskused digivahendite kasutamisel. Tore oli näha ka õpilasi, kes ilmselgelt tundsid ennast nendes seadmetes väga mugavalt. Õpilastest oli ka suur abi õpetajale, sest teadjamad said ka toetada klassikaaslasi ja see läbi ka õpetajat. Muidugi oli näha, et mõnel õpetajal oli raskusi kontrolli loovtumisel õpilastele.

  • MIS NÜÜD EDASI… (NOW WHAT)

Kuna me uurisime õpetajtelt, et milliseid rakendusi nemad sooviksid siis järgmisel nädalal me keskendume suuresti nende leidmisele ja tahvlitesse installimisega. Kindlasti jätkub ka õpetjate toetamine õppetegevustel.